Gebruiksvoorwaarden website www.sterkaan.nl

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website www.sterkaan.nl. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website en alle bijbehorende onderdelen en subdomeinen (hierna tezamen aangeduid als de “Website”). 

Algemeen

De Website wordt beheerd door NUTRICIA NEDERLAND B.V. ("NUTRICIA"), onderdeel van de Danone Groep (“Danone”). De Website is alleen bedoeld voor personen die zich in Nederland bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de Website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met de gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, logo’s, geluiden, software en andere materialen op de Website zijn eigendom van NUTRICIA, aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. U mag deze niet vermenigvuldigen, openbaar maken of anderszins gebruiken, behoudens voorzover dit door expliciet door NUTRICIA is toegestaan.

U mag de inhoud van de Website raadplegen, downloaden en printen voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Daarnaast mag u de inhoud van de Website, behalve de gedeelde patiënt-ervaringen, vermenigvuldigen en verspreiden onder andere personen voor educatieve doeleinden, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- De vermenigvuldiging vindt enkel op papier plaats en niet op enig elektronisch ondersteund medium,
- De kopieën worden gratis verspreid,
- De kwaliteit en integriteit van de vermenigvuldigde documenten blijft intact,
- De kopieën bevatten duidelijk en leesbaar een bronvermelding die in ieder geval het internetadres van het originele document moet bevatten en de volgende copyright-vermelding: “Copyright © Nutricia Advanced Medical Nutrition. All rights reserved”.

Voor elk ander gebruik is de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van NUTRICIA vereist. 
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat het derhalve zonder onze expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming onder meer verboden is om een (kopie) van (een gedeelte van) de Website en/of daarop geplaatste merken of logo’s te gebruiken voor commerciële doeleinden, of om (een gedeelte van) de Website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders). 

De merken en/of logo’s van Danone die op deze site verschijnen, zijn gedeponeerde merken voor de Benelux en/of voor andere landen en zijn door het merkenrecht beschermd.

Elk gebruik van deze merken of logo's van Danone en/of van andere vennootschappen van de Danone groep , zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de merkhouder, zijn een merkinbreuk waarvoor de inbreukmaker aansprakelijk is.

Inhoud Website

U gebruikt de informatie en gegevens op de Website voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid.  De informatie op de Website wordt gegeven in de huidige staat en op basis van beschikbaarheid. Deze informatie is niet opgesteld met het oog op specifieke persoonlijke vereisten en u bent als enige verantwoordelijk om, voordat u deze informatie op enigerlei wijze gebruikt, u ervan te overtuigen dat deze geschikt is voor uw doeleinden. Voordat u enige beslissing neemt op basis van enige informatie op de Website, raden wij u ten sterkste aan om andere onafhankelijke informatiebronnen te raadplegen om uw beslissing op te baseren.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de informatie op de Website wordt gegeven als indicatie. Dat geldt in het bijzonder voor de informatie met betrekking tot medische kwesties. U moet altijd professioneel advies inwinnen over alle gebieden die op de Website genoemd worden wanneer u ook maar de geringste twijfel heeft. De inhoud van de Website is uitsluitend bedoeld ter informatie, en is op niet bedoeld en niet geschikt om een medisch consult met een bevoegde deskundige te vervangen. Met de informatie, meningen en aanbevelingen op de Website wordt niet beoogd om de zorg van uw eigen arts of voedingsdeskundige te vervangen. Voordat u enige wijzigingen doorvoert in het dieet van uzelf of uw kind, dient u altijd uw arts of andere bevoegde medische deskundigen te raadplegen. 

Hoewel wij de inhoud van de Websites zorgvuldig reviseren, geeft NUTRICIA geen enkele garantie, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend, ten aanzien van de inhoud van de Website. In het bijzonder garandeert NUTRICIA niet dat de inhoud van de Website juist, actueel en volledig is, geschikt is voor een bepaald doel of geen inbreuk maakt op rechten van derden. Ook garandeert NUTRICIA niet dat de Website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten, virussen of bugs. Hoewel wij alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om virussen en andere schadelijke codes van de Websites te weren, kan NUTRICIA niet garanderen dat dit het geval is, en NUTRICIA is niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke codes. Daarom raden wij u aan om alle mogelijke voorzorgmaatregelen te nemen voordat u informatie downloadt van deze Website. 

Gedragsregels

U stemt ermee in om de Website uitsluitend te gebruiken voor rechtmatige doeleinden en op een wijze die geen schade berokkent aan, of inbreuk maakt op, de rechten van NUTRICIA of, Danone, of enige derde inclusief andere gebruikers van de Website. Verboden handelingen zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het aanvallen, of leed of overlast veroorzaken bij een ander, het verzenden van onwettige, ongepaste, obscene of beledigende onderwerpen, het verstoren van de normale stroom van de dialoog op de Website, het plaatsen of uploaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen berokkenen aan NUTRICIA of aan enige derde. NUTRICIA behoudt zich het recht voor om ingeval u wetgeving of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt passende maatregelen jegens u te nemen waaronder de opschorting of beëindiging van uw toegang tot de Website. Ook behoudt NUTRICIA zich het recht voor de schade die zij als gevolg hiervan lijdt op u te verhalen. 

Door u verstrekte informatie of ander materiaal

Voor het gebruik door NUTRICIA van de tekst van uw gedeelde ervaring, dient u in verband met privacy-wetgeving expliciete toestemming te verlenen indien u er mee in wilt stemmen dat deze tekst door NUTRICIA gebruikt mag worden. Het staat u vrij deze toestemming te verlenen of onthouden en de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken (zie voor meer informatie ook de privacy policy).

Aansprakelijkheidsbeperking

Voorzover wettelijk toegestaan, is NUTRICIA waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, niet aansprakelijk jegens u of anderen voor: (a) verlies van gegevens, (b) verlies van inkomsten of verwachte winst, (c) bedrijfsverlies, (d) verlies van kansen, (e) goodwillverlies of reputatieschade, (f) verlies geleden door derden, of (g) enige andere directe, indirecte, incidentele, bijzondere, immateriële of gevolgschade, in verband met het gebruik van de Website, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheidsvordering en ongeacht of NUTRICIA bekend was met deze schade of deze kon voorzien. NUTRICIA wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die mogelijk kunnen worden geïmporteerd bij het downloaden van één van de elementen van de sites waarnaar NUTRICIA via links of via e-mails verwijst.

Privacy en persoonsgegevens

Indien u op de Website, via email en/of andere online middelen en communicaties persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze Privacy Policy van toepassing. De Privacy policy maakt een integraal onderdeel uit van deze gebruiksvoorwaarden en is hier te vinden. Wij raden u aan het Privacy policy goed te lezen voordat u ons persoonsgegevens verstrekt.

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze Website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden treden in werking, zodra deze op de Website zijn geplaatst. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Indien u een vraag of klacht heeft over deze Website of gebruiksvoorwaarden neem dan contact met ons op via medischevoeding@danone.com